Đội trưởng kiễm tra tác phong của nhân viên

Đội trưởng kiểm tra tác phong của nhân viên có chấp hành đúng quy định của công ty 

Tin tức khác