Kiểm tra hàng tuần các vị trí VT Bình  Phước

Kiểm tra hàng tuần các vị trí VT Bình Phước

ngày 03/03/2021 Đội trưởng có kiểm tra các chốt của VT Bình Phước

Đào tạo PCCC cho BVĐN24G

Đào tạo PCCC cho BVĐN24G

Đào tạo PCCC cho BVĐN24G

BLĐ công ty Metecno trao giấy khen cho BVĐN24G

BLĐ công ty Metecno trao giấy khen cho BVĐN24G

BLĐ công ty Metecno trao giấy khen cho BVĐN24G