Kiểm tra hàng tuần các vị trí VT Bình  Phước

Kiểm tra hàng tuần các vị trí VT Bình Phước

ngày 03/03/2021 Đội trưởng có kiểm tra các chốt của VT Bình Phước

Đào tạo PCCC cho BVĐN24G

Đào tạo PCCC cho BVĐN24G

Đào tạo PCCC cho BVĐN24G